அலைஞனின் அலைகள்: கணம்

Saturday, April 28, 2018

பற்றவை


பற்றாத
நெருப்புக்குச்சொன்று
படுத்தி வைத்தேன்
பற்ற வைத்து
இடம் கிடத்தி
கூர்ப்பென்சில் வைத்தாய்
விலக்கி, இடம் பொருத்திப்
பச்சைமூங்கிற்பிரம்பொன்று
வைத்துப் பெரிதென்றேன்.
பாகை மேசை சுற்றிப்போய்
நேர்கோட்டெதிரியாய்
இடம் வலம் சுழி மாற்றுகிறாய்.
நீ கடிக்கும் பாம்பு
இடம் போனாலென்ன?
வலம் ஊர்ந்தாலென்ன?
கை வளப்பட்டது
நா வாலாயமானது.
9 மே 2017